Udržitelnost napříč všemi divizemi

Náš ohleduplný a zodpovědný přístup se projevuje ve všech oblastech společnosti. Udržitelnost začíná u nápadů nových výrobků. Aby byla naše značka úspěšná, musí návrhy, materiály a výrobní procesy podporovat dlouhodobé používání a oběhové hospodářství.

Musíme optimalizovat procesy ve výrobě a zavést další klíčové ukazatele výkonnosti. Moderní standardy třídění odpadu jsou dnes samozřejmostí. Uvedeme jen jeden příklad. Ve výrobě recyklujeme více odpadu a toto procento se ve společnosti DURABLE rok od roku zvyšuje. Zaměřujeme se také na maximální optimalizaci našich výrobních strojů, abychom minimalizovali spotřebu energie. Část energie, kterou spotřebujeme, si sami vyrábíme. Solární panely na střechách našich budov pokrývají plochu více než 3 500 m2 a plánujeme jejich rozšíření. Některá naše firemní vozidla jezdí na elektřinu. V roce 2019 jsme výrazně investovali do nového výrobního závodu v Kamen. Zde jsme instalovali nejmodernější osvětlení a vytápění. Samozřejmě s nízkou spotřebou energie!

Uhlíkově neutrální přeprava

Jedním z hlavních faktorů, které přispívají ke změně klimatu, jsou emise CO2. Snížení emisí vyžaduje velké úsilí. Společnost DURABLE proto uzavřela partnerství s logistickou společností GLS, aby zajistila, že všechny zásilky z našeho distribučního centra budou uhlíkově neutrální. Podnikáme různé kroky ke snížení a kompenzaci našich emisí - například používáním elektromobilů, ale také sponzorováním projektů zalesňování.

Od samého počátku se snažíme používat obaly co nejšetrněji a vyhýbat se používání většího obalového materiálu než je potřeba. V této oblasti se zaměřujeme na optimalizaci našeho přístupu a používání většího množství recyklovaných nebo recyklovatelných obalových materiálů.

Recyklace elektroodpadu

Pouze některé z výrobků v portfoliu společnosti DURABLE jsou napájeny elektřinou. Jedním z nich je řada LED osvětlení LUCTRA. Při vývoji a výrobě produktů se zaměřujeme především na to, aby se jednotlivé komponenty daly snadno oddělit. To umožňuje zákazníkům jejich správnou likvidaci a opětovné využití jednotlivých komponent na konci životního cyklu výrobku.

Kanceláře - odpad se vrací zpět do oběhu

V Německu se každoročně vyprodukují miliony tun odpadu, a to jak v obchodech a průmyslu, tak i v kancelářích. V dnešní době lze téměř veškerý odpad recyklovat a vrátit do oběhu za předpokladu, že jsou jednotlivé druhy odpadu pečlivě shromažďovány a tříděny. Princip recyklace v naší ekonomice si bere za vzor koloběh materiálů v přírodě - a snaží se materiály znovu využívat co nejdéle nebo ekologicky a sociálně smysluplným způsobem prostřednictvím recyklace. Základním předpokladem pro to je sběr a třídění podle skupin recyklovatelných odpadů. To je také vzor pro DURABLE. Na všech našich pracovištích se přímo řídíme nadřazeným zákonem o recyklaci a nakládání s odpady, pokud jde o sběr a třídění odpadu. Kromě snižování množství odpadu proto důsledně třídíme odpad například na papír, sklo, kovy, plasty a bioodpad.